Publicatie: “Met recht een verduurzaming van de bouwlogistiek”

Whitepaper en kansenkaart / infographic

De Topsector Logistiek publiceerde in september 2018 een whitepaper met bovengenoemde titel. Het document en de bijbehorende infographic zet voor gemeenten uiteen welke instrumenten tot hun beschikking staan om een duurzamere bouwlogistiek te realiseren.

Juridische toolbox voor gemeenten

Het whitepaper ‘Met recht een verduurzaming van de bouwlogistiek’ gaat in op de bestuursrechtelijke regulering van duurzame bouwlogistiek. Het biedt gemeenten diverse tools om, zowel binnen de huidige wet- en regelgeving als de toekomstige Omgevingswet, een duurzamere bouwlogistiek voor elkaar te krijgen. Want naast het aandeel dat de markt heeft in het creëren van duurzame bouwlogistiek, heeft ook de gemeente hier volgens het whitepaper een aandeel in:

… de gemeentelijke overheid [heeft] eveneens een aandeel in het stimuleren van slimme en duurzame logistieke oplossingen in de bouw, door ambities te formuleren, beleid te maken en maatregelen voor te schrijven en die waar nodig te handhaven. Dit whitepaper gaat over die gemeentelijke opgave en is geschreven vanuit bestuursrechtelijk perspectief. Het gaat hier om de bestuurlijk-juridische mogelijkheden waarmee Duurzame bouwlogistiek kan worden versneld en geborgd.”.

De whitepaper wordt vergezeld door een kansenkaart duurzame bouwlogistiek, waar de verschillende juridische kaders en maatregelen in worden samengevat.

Maatregelen binnen de huidige wet- en regelgeving

Binnen de huidige wet- en regelgeving kunnen gemeenten verschillende maatregelen nemen om duurzame bouwlogistiek te bewerkstelligen. Deze maatregelen zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

 1. Maatregelen voor het verkeer;
 2. Maatregelen voor transportmiddelen;
 3. Maatregelen bij de bouwlocatie.
1. Maatregelen voor het verkeer

Met de verduurzaming van de bouwlogistiek door middel van verkeersmaatregelen zijn meerdere doelen gediend: minder overlast voor de omgeving, minder luchtvervuiling door fijnstof, minder bijdrage aan CO2-emissies, efficiënter bouwen tegen lagere kosten (minder ritten naar de bouwplaats, minder kilometers van bouwverkeer).

Mogelijke maatregelen voor het verkeer zijn:

 • Aparte toe- en afritten creëren, specifiek voor bouwverkeer of juist voor alle overig verkeer met afscheiding van de bouwlogistiek;
 • Wegen of toe- en afritten (tijdelijk) afsluiten voor alle verkeer, specifiek voor bouwverkeer, of juist voor alle overig verkeer;
 • Compassen: eenrichtingsverkeer instellen of aanpassen van de wegrichting of van de toegankelijkheid voor (bouw)verkeer;
 • Tijdsvensters: toegang tot wegen op specifieke tijdsvensters beperken om bouwverkeer vanaf een consolidatieplek naar de bouwplaats mogelijk te maken;
 • Langzaamaanroutes instellen;
 • Milieuzones instellen in stedelijk gebied;
 • Parkeerontheffingen koppelen aan duurzame prestaties;
 • Gebruik van los/laadzones in de openbare ruimtes aanwijzen;
 • Ter beschikking stellen van infrastructuur zoals een hub.

 

2. Maatregelen voor transportmiddelen

Het bouwverkeer gebeurt met allerlei typen voertuigen. Uit oogpunt van verduurzaming valt hier winst te boeken, door gebruik te maken van schone en stille transportmiddelen.

Maatregelen kunnen zijn:

 • instellen milieuzone, om bepaalde typen voertuigen te weren, zoals dieselvoertuigen van een bepaalde leeftijd of uitstootklasse;
 • opleggen van een verbod om bepaalde vervuilende voertuigen te gebruiken;
 • verplichte inzet schone voertuigen, bijv. elektrisch aangedreven voertuigen, cargobike, etc.;
 • vervoer over water;
 • tijdvenster zwaar transport;
 • restricties overlast veroorzakende voertuigen.

 

3. Maatregelen op de bouwlocatie

De gemeente kan maatregelen voorschrijven die zich richten op de bouwlocatie. Dit kunnen zijn:

 • verplichten of aanbevelen van het aanstellen van een bouwcoördinator;
 • verplichten overlegstructuur met stakeholders;
 • parkeervoorwaarden;
 • duurzame aan- en afvoerplicht van bouwstoffen en afval;
 • naleven voorschriften onder dwang van stilleggen bouwwerkzaamheden;
 • verbod op hinder en overlast rondom de bouwplaats.

Uitbreiding maatregelen door Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet wordt het instrumentarium voor gemeenten verder uitgebreid:

 • Beperkingen aangeven over route, soort en aantal verkeersbewegingen incl. een boete bij overschrijding hiervan (maatregelen voor verkeer);
 • Verplichtingen aan inzet zero emissie voertuigen en werktuigen (maatregel voor transport);
 • Emissieregels voor activiteiten bij bepaalde projecten, locatiespecifieke milieuzone en specifieke omgevingswaarden luchtkwaliteit (maatregelen bij de bouwlocatie).

 

Waarom is duurzame bouwlogistiek belangrijk?

Bouwlogistiek is het organiseren van transport van mensen, materieel en bouwmaterialen van en naar de bouwplaats. Die logistiek zorgt voor CO2-uitstoot, leidt tot vervuiling van de leefomgeving en zorgt daarom voor overlast voor omwonenden.

In 2050 moet Nederland de emissie van broeikasgassen in transport en mobiliteit met 60% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. De Topsector Logistiek en Connekt hebben berekend dat de CO2-prestatie van de Nederlandse logistiek in 2050 met een factor 6 moet zijn verbeterd. Dat raakt ook de bouwsector en de logistieke keten van de bouw in stedelijke gebieden. Manieren om de logistiek in de bouw duurzamer te laten werken zijn daarom van groot belang.

 

Geraadpleegde bronnen: 
http://www.kennisdclogistiek.nl/publicaties/kansenkaart-infographic-duurzame-bouwlogistiek?platform=hootsuite
https://topsectorlogistiek.nl/wptop/wp-content/uploads/2018/11/Met-recht-een-verduurzaming-van-bouwlogistiek-september-2018.pdf
https://topsectorlogistiek.nl/wptop/wp-content/uploads/2018/11/ST.18.087-CO-infographic-bouwlogistiek-LOWRES-vDEF.pdf

Foto: Stocksnap