Wat is BLVC?

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

BLVC omvat 4 belangrijke aspecten waar tijdens een bouwproject veel aandacht naar moet uitgaan. Aan de hand van de BLVC-systematiek komen opdrachtgevers van projecten en hun bouwers tot goede afspraken met de omgeving van het project, zodat deze zo min mogelijk hinder ervaren. Het project kan dan zo soepel mogelijk tot een goed einde gebracht worden. Hoewel werken zonder overlast te veroorzaken niet mogelijk is, kunnen er wel maatregelen op de verschillende BLVC-gebieden genomen worden om de hinder acceptabel te maken.

Bij BLVC gaat het om de volgende thema’s:

 

Door bovenstaande gebieden aandacht te geven komen alle partijen tot specifieke maatregelen die om de hinder acceptabel te maken. Deze maatregelen kunnen preventief zijn (gericht op het voorkomen van hinder of overlast), of correctief (gericht op het verminderen van de overlast). Bij preventieve maatregelen moet je bijvoorbeeld denken aan het schroeven van funderingspalen in plaats van heien. Een voorbeeld van een correctieve maatregel is het plaatsen van geluidsschermen om de geluidsoverlast te verminderen. Over het algemeen hebben correctieve maatregelen de voorkeur, omdat deze vaak effectiever zijn dan preventieve.

Lees ook: Wat is hinder?

Toepassing van de BLVC-methode kan klachten of zelfs het stilleggen van werkzaamheden helpen voorkomen. Dit bespaart geld en tijd. Lees hier meer over elk thema:

Bekijk ook deze korte video, die we maakten om uit te leggen wat BLVC is:

Waarom is BLVC nodig?

Op veel plekken in Nederland wordt gebouwd. De bevolking groeit, de bedrijvigheid neemt toe en dit vraagt om investeringen in woningen, voorzieningen als scholen en ziekenhuizen, maar ook in infrastructuur zoals wegen, bruggen en tunnels. De ruimte in Nederland als geheel, maar vooral ook in de steden, is beperkt. Het bouwen leidt tot verschillende soorten overlast, zoals een toename van verkeersbewegingen door bouwverkeer en daarmee extra uitstoot van CO2. De overlast heeft allerlei effecten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Hoge eisen uit de omgeving
Vooral bewoners in de stad stellen hoge eisen aan bouwwerkzaamheden, en dat is ook terecht. Werkzaamheden moeten goed voorbereid en van tevoren doordacht worden. Als er te weinig wordt nagedacht over de gevolgen van een ruimtelijke ingreep, leidt dit tot onbegrip vanuit de bewoners en ondernemers en in het ergste geval letsel of economische schade omdat er niet op tijd een nooddienst (ambulance, brandweer en politie) ter plaatse kon komen of omdat er gedurende een periode geen klanten meer bij ondernemers over de vloer konden komen. Het gevolg: schadeclaims, weerstand en grote politieke imagoschade. Om dit tegen te gaan zal er op een andere manier tegen bouwen aangekeken moeten worden. Toepassing van de BLVC-methode kan helpen bij het creëren van een balans tussen veilig en efficiënt bouwen enerzijds, en het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de omgeving anderzijds.

BLVC verplicht bij (omgevings)vergunning

In een groeiend aantal gemeenten wordt het belang van BLVC onderkend. Sommige gemeenten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht, hebben het maken van een goed BLVC-document een voorwaarde gemaakt voor het verkrijgen van een vergunning om werkzaamheden in de openbare ruimte te mogen uitvoeren. Deze gemeenten zien in BLVC een goed instrument om de uitvoering van werkzaamheden in een drukke stad in goede banen te leiden.

Lees ook: In welke gemeenten is BLVC verplicht? en Wat levert goede BLVC op?

En hoe doe je dat dan?

In de animatie hieronder leggen we uit hoe BLVC werkt en uit welke stappen deze methode van werken bestaat. Daarnaast vind je ook op onze pagina BLVC in elke projectfase informatie over hoe je BLVC als methode kunt toepassen, in verschillende fasen van een project.