Tool: BLVC-inspectie

Tijdens een BLVC-inspectie wordt vastgesteld of de uitvoering van het werk overeenkomt met de van tevoren gemaakte afspraken over maatregelen. Lees hier meer over deze BLVC-tool en bekijk het format voor een inspectierapport.

BLVC-inspectie: wat en waarom?

Tijdens de uitvoering van het werk komt het BLVC-plan tot leven. Alle tijdens de voorbereiding bedachte BLVC-maatregelen worden dan ten uitvoer gebracht. Maar plannen op papier in praktijk brengen is niet altijd gesneden koek. Soms blijkt tijdens de uitvoering dat aanpassingen nodig zijn.

Met een BLVC-inspectie wordt gecheckt of:

  1. De bedachte BLVC-maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd;
  2. De maatregelen op de juiste manier worden uitgevoerd;
  3. De maatregelen het juiste effect hebben;
  4. Aanvullende acties nodig zijn, en zo ja welke en wie ze uitvoert.

Door het regelmatig en consequent uitvoeren van een BLVC-inspectie wordt de kwaliteit van de uitvoering van het werk gemonitord en op peil gehouden.

Werkwijze: belang van foto's

Een inspecteur loopt langs en over het werk om de BLVC-inspectie uit te voeren. Hij/zij maakt foto’s van alle bijzonderheden (geconstateerde feiten). Deze foto’s dienen enerzijds als documentatie, maar vooral ook om te zorgen dat alle betrokken partijen een gezamenlijk beeld hebben van elk geconstateerd feit.

Vervolgens maakt de inspecteur een inspectierapport op, waarin het geconstateerde feit, het verbetervoorstel en de te nemen actie worden uitgewerkt. Dit rapport wordt vervolgens gedeeld met betrokken partijen en besproken in bijv. een Uitvoeringsoverleg.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen een BLVC-inspectie uitvoeren. De frequentie van het uitvoeren van een BLVC-inspectie hangt af van het project. Hoe regelmatiger deze wordt uitgevoerd, hoe beter de kwaliteit bewaakt wordt.

Wie inspecteert?

Een BLVC-inspectie kan uitgevoerd worden door de opdrachtgever, maar ook door de opdrachtnemer. Een opdrachtgever kan ook een externe en onafhankelijke partij vragen om (onaangekondigd) een dergelijke inspectie uit te voeren.

Download het format

Download hier ons format voor een BLVC-inspectierapport

In het format hebben we verschillende voorbeelden van geconstateerde feiten, verbetervoorstellen en mogelijke actiepunten opgenomen.

Meer BLVC-tools en formats

Bekijk hier al onze BLVC-tools en formats.

 

Eerste publicatie: 12 november 2019

Fotocredits: PIRO4D