Wat is hinder?

Op blvc.nl praten we veel over hinder, omgevingshinder of overlast en over hoe je deze bij werkzaamheden met behulp van BLVC kunt verminderen, acceptabel kunt maken of zelfs kunt voorkomen. Maar wat is hinder nou eigenlijk? In dit bericht geven we je onze definitie.

De definitie van hinder

(Omgevings)hinder of overlast bestaat uit 2 onderdelen:

  • de impact van de werkzaamheden op de omgeving, en
  • de mate waarin dit door de omgeving als negatief wordt ervaren.
Onderscheid in objectieve en subjectieve hinder

Objectieve hinder (ook wel fysieke hinder genoemd) wordt veroorzaakt door een fysieke hinderbron (een activiteit of werkzaamheid). Fysieke hinder is vaak meetbaar, zoals in decibel bij geluid, trilling via trillingsboutjes, aantal extra meters bij omleidingen of aantallen verkeersbewegingen.

Subjectieve hinder noemen we ook wel hinderbeleving. Het zegt iets over de wijze waarop de hinder door de ontvanger wordt ervaren. Dit kan per persoon of organisatie verschillen. De een zal bij dezelfde fysiek hinder meer hinder ervaren dan de ander.

Hinderbeleving kan beïnvloed worden door

  • juiste en tijdige informatievoorziening over de werkzaamheden en de impact,
  • verwachtingen te managen en
  • betrokkenheid in het voortraject te organiseren (zoals het project De Entree in Amsterdam deed).
Effect van minder hinderbeleving

Uit onderzoek blijkt dat mensen met hinder kunnen leven als zij weten wat de hinder veroorzaakt, hoe lang deze duurt en waar men terecht kan met vragen of meldingen. Minder hinderbeleving leidt vaak direct tot minder klachten en meer draagvlak voor de werkzaamheden. Subjectieve hinder wordt gemeten door middel van tevredenheidsmetingen.