Schade voorkomen: wat mag de omgeving verwachten?

Stel, je woont in een oud huis. In het verleden is het huis al een keer verzakt en zijn er scheuren ontstaan tijdens een droge zomer. Destijds zijn de scheuren wel professioneel hersteld, maar de kosten waren te hoog om ook de fundering te vernieuwen. Sindsdien is het huis stabiel, maar nu worden er in je buurt nieuwe huizenblokken gebouwd. Onderzoek ter voorbereiding op de nieuwbouw wijst uit dat het risico op herhaling van verzakking en scheurvorming groot is. Wat mag je dan van de aannemer en/of de opdrachtgever van de nieuwbouw verwachten om de veiligheid te waarborgen en nieuwe schade te voorkomen?

Beheersmaatregelen om schade te voorkomen

Bovenstaande vraag kregen wij onlangs binnen. Hier het antwoord dat we gaven:

Als bewoner kun je de opdrachtgever (bijv. gemeente of ontwikkelaar) vragen om ervoor te zorgen dat de betrokken aannemers beheersmaatregelen treffen om schade te voorkomen. Te denken valt dan aan:

  • het voorkomen van trillingshinder, bijvoorbeeld door gebruik van trillingsvrije of trillingsarme technieken;
  • het voorkomen van een verlaging van de grondwaterstand;
  • het eisen dat er voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een bouwkundige opname wordt uitgevoerd (zowel exterieur als interieur);
  • het plaatsen van meetpunten op de woning, die voorafgaand aan het werk, tijdens en achteraf worden ingemeten. Op deze  punten kan gemeten worden in hoeverre de omliggende panden bewegen / zich verplaatsen, als gevolg van de trillingen. De trillingen zelf kunnen ook opgemeten worden met behulp van trillingsmeters.

Lees meer over trillingshinder en het meten hiervan in ons blog ‘Trillingshinder’

Bezwaar op vergunningen

Als de opdrachtgever en/of de aannemers hier niet aan mee willen werken, dan kan een bewoner bezwaar maken tegen eventuele vergunningen die zij nodig hebben om het werk uit te kunnen voeren (bijv. een omgevingsvergunning). Via de bezwaarcommissie (de commissie die bij de vergunningverlener de bezwaren behandelt) kan de bewoner proberen de bovengenoemde maatregelen toch uitgevoerd te krijgen.

Ook na het verlenen van de omgevingsvergunning is het nog binnen een bepaalde termijn (vaak 6 weken) mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Toepassen Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

Ook de Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid speelt een rol bij het voorkomen van schade aan belendingen. Deze Richtlijn heeft als doel om gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerders te ondersteunen bij het veilig kunnen bouwen en slopen. Waar Arbo-wetgeving over de veiligheid binnen het bouwhek gaat, gaat het bij de Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid over de veiligheid buiten het bouwhek en van belendingen.

Wanneer aannemers de Richtlijn toepassen, kijken zij bij de voorbereiding al naar de risico’s die bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen optreden én naar de benodigde beheersmaatregelen.

Meer informatie over de Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid vind je hier

 

Eerste publicatie: 8 april 2020

Foto: Pixabay